tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./29.04.2022/2022-957

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İDARE VE VERGİ HUKUKU KOMİSYONU YÖNERGESİ
I.BÖLÜM
Genel Hükümler

Kuruluş:
Madde 1 - 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. Maddesi ve TBB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurullan Temel Yönergesi çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Türkiye Barolar Birliği İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu kurulmuştur.

Amaç:
Madde 2 - Komisyonun temel amaçları;
a) Avukatların vergi hukuku alanında daha yaygın ve etkin faaliyette bulunmalarının ve vergi mevzuatı ve uygulamalarının gelişmesine daha fazla katkıda bulunmalarının sağlanması, bu alanda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinde düzenlenen tekel hakkının korunması, avukatların vergilendirme alanında karşılaştıkları sorunların çözümü ile bilimsel, mesleki ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapılması,

b) Avukatların, idare hukuku ve idari yargı uygulamalarının Anayasal ilkeler ve temel haklar da dikkate alınmak suretiyle geliştirilmesine katkıda bulunmasının sağlanması, avukatların idare hukuku ve idari yargı alanında karşılaştıkları sorunların çözülmesi, bu doğrultuda bilimsel, mesleki ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapılmasıdır.

Kapsam:
Madde 3 - Bu Yönerge, Avukatlık Kanunu, ilgili yönetmelikler ile sair genel mevzuat kapsamında ve Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi çerçevesinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına bağlı olarak kurulan İdare ve Vergi Hukuku Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Görev:
Madde 4 - Komisyon, 2 nci maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna sunup. Yönetim Kurulunun onayını almak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür:
a) İdare ve vergi hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

b) Avukatların tekel hakkının korunması için gerekli önerilerde bulunmak, bu konuda diğer komisyon, kurul ve merkezlerle işbirliği yapmak,

c) Avukatların vergilendirme alanında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmak,

d) İdare ve vergi hukuku alanında süreli ve süresiz her türlü yayını Türkiye Barolar Birliği yayın birimi ile eşgüdümlü olarak yapmak,

e) İdare ve vergi hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda uzman tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,

f) İdare ve vergi hukukunun güncel konu ve sorunları hakkında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna rapor sunmak,

g) İdare ve vergi hukuku konusunda uzman avukatların yetiştirilmesini sağlamak üzere meslek içi eğitim ve etkinlikler düzenlemek, yürütmek ve koordinasyon hizmeti vermek,

h) Amacı ile bağlantılı gördüğü diğer her türlü etkinliği düzenlemek ve çalışmalarda bulunmak.

II. BÖLÜM
Tanımlar – Yapılanma

Komisyon Yürütme Kurulunun Oluşumu

Madde 5 -
a) Türkiye Barolar Birliği İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu üyeleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.

b) Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör Üye olarak Komisyonda yer alır.

c) Komisyon Yürütme Kurulu, Komisyon üyeleri arasından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu karan ile belirlenecek en az yedi üyeden oluşur. Yürütme Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıl olup, tekrar seçilmek mümkündür.

d) Yürütme kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Sözcü ve sekreterin görev süreleri bir yıl olup, tekrar seçilmek mümkündür.

İdare ve Vergi Komisyonu Alt Çalışma Grupları:

Madde 6 - Türkiye Barolar Birliği İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu, faaliyetlerini yürütmede, Yönerge’nin 2 nci maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu çeşitli alt çalışma gruplan oluşturabilir veya oluşturulan gruplarını birleştirip ayırabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 7 - Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 09.11.2018 gün ve 2018-1326 (Genel Sekreter Sunuşu) sayılı karan ile kabul edilmiş olan Türkiye Barolar Birliği İdare ve Vergi Hukuku Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 8 -
a) Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110 uncu maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, Türkiye Barolar Birliği web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

b) Bu yönergede yer almayan hususlarda Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

Yürütme
Madde 10 - Bu Yönerge hükümleri. Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.