YÖNERGE

                                              
                                             TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
                                 VERGİ HUKUKU KOMİSYON  YÖNERGESİ

 

                                                                I. BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1 (Kuruluş) : 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 110. maddesinde TBB'nin görevleri arasında sayılan "Baro mensuplarının genel menfaatlerini korumak", "Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak", "Baro mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, dergi çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek" ve "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak" amacıyla TBB Başkanlığı'na bağlı olarak, Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ve bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Türkiye Barolar Birliği Vergi Komisyonu kurulmuştur.
Madde 2 (Amaç): Komisyonun temel amaçları, avukatların vergilendirme alanında karşılaştıkları sorunların çözümü ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.35'de düzenlenen tekel hakkının korunması için gerekli faaliyetlerde bulunmak, hukukun üstünlüğünü sağlamak üzere, vergi normlarının Anayasal vergilendirme ilkelerine uygun gelişimine katkıda bulunan bilimsel, mesleki ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaktır.
Kapsam         :  

Madde  3 -  Bu Yönerge , Avukatlık Kanunu, ilgili yönetmelikler ile sair genel mevzuat kapsamında ve TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi çerçevesinde, TBB Başkanlığına bağlı olarak kurulan Türkiye Barolar Birliği Vergi Hukuku Komisyonu Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Madde 4 (Görev) : Komisyonun 2. Madde de belirtilen amaçlara ulaşmak için TBB yönetimine sunup Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun onayını almak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.
1. Vergi hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,
2. Avukatların tekel hakkının korunması için gerekli önerilerde bulunmak,
3. Avukatların vergilendirme alanında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmak,
4. Vergi hukuku alanında süreli ve süresiz her türlü yayını TBB yayın birimi ile eşgüdümlü olarak yapmak,
5. Vergi hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda uzman tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,
6. Vergi hukukunun güncel konu ve sorunları hakkında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna rapor sunmak,
7. Vergi hukuku ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri tesisleri kurmak,
8. Vergi hukuku konusunda uzman avukatların yetiştirilmesini sağlamak üzere meslek içi eğitim ve etkinlikler düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,
9. Amacı ile bağlantılı gördüğü diğer her türlü etkinliği düzenlemek ve çalışmalarda bulunmaktır.
II. BÖLÜM
Tanımlar-Yapılanma
Madde 5 : Vergi Komisyonu Çalışma Grupları:
Avukatların Vergilendirilme Sorunları Çalışma Grubu,
Avukatların Vergi Hukukunda Uzmanlaşması Eğitim, Seminer, Konferans Grubu
Vergi Mevzuatını ve Vergi Uygulamalarını İzleme Değerlendirme Grubu
Vergi Hukuku Bilimsel Yayın ve Etkinlik Grubu,
Madde 6: Danışma Kurulu:
Danışma Kurulu, vergi hukuku alanında çalışma ve etkinlikleri ile tanınan kişiler arasından TBB Yönetim Kurulunca seçilen en az 7 kişiden oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi, kendisini atayan Yönetim'in çalışma süresi ile sınırlıdır.
Danışma Kurulu, Koordinatör veya Başkanın çağrısı üzerine altı ayda bir olağan toplantı yapar. Komisyon Başkanı, güncel etkinlikler ve gündem doğrultusunda Danışma Kurulunun tümünü ya da bir kısmını olağanüstü toplantıya çağırabilir.

III. BÖLÜM
Diğer Hükümler

Madde 7: Bu Yönerge TBB Yönetim Kurulunun kabulüyle yürürlüğe girer.
Madde 8: Bu Yönerge hükümlerini TBB Yönetim Kurulu yürütür

 

 

© 2018 Türkiye Barolar Birliği Vergi Hukukuı Komisyonu | vergihukuku.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem